GRADE DIDACTICE-înscriere

Proceduri generale privind înscrierea pentru

definitivarea în învăţământ şi acordarea

gradelor didactice II şi I

Anul școlar 2016-2017

În curs de actualizare…..


Anul şcolar 2013-2014

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii pentru definitivat şi gradele didactice II şi I se efectuează în perioada 1-31 octombrie 2013, la conducerea unităţilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor Legii 1/2011, şi Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, Anexă la O.M. Nr. 5561/ 07.10. 2011

Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, precum şi îndeplinirea condiţiilor de înscriere.

Dosarele cadrelor didactice depuse în vederea înscrierii la definitivat şi la gradele didactice II şi I , care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratului şcolar, în acelaşi interval de timp, unde vor fi înregistrate.

În anul şcolar anterior celui în care depun dosarul de înscriere pentru susţinerea examenului de acordare a gradului II, respectiv I, în intervalul octombrie-noiembrie, cadrele didactice vor solicita în scris, pe un formular tipizat aflat pe site-ul ISJ, efectuarea unei inspecţii curente prevăzute în Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, Anexă la O.M. Nr. 5561/ 07.10. 2011. Aceste cereri se depun de către conducerile şcolilor sau de responsabilul cu perfecţionarea din şcoală, la secretariatul ISJ pentru înregistrare. Nu se primesc cereri în afara intervalului menţionat.

Pentru susţinerea examenului de definitivat sesiunea 2014 se înscriu cadre didactice calificate, care întrunesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (Urmăriţi site-urile isj-urilor pentru posibile precizări ulterioare)

Pentru susţinerea examenului de gradul II sesiunea 2015 se înscriu cadre didactice care au obţinut definitivatul în anul 2011 sau anterior şi vor avea la data susţinerii examenului o vechime efectivă minimă la catedră de 4 ani de la obţinerea definitivatului. Pentru aprobarea înscrierii, candidaţii trebuie să obţină calificativul de cel puţin” Bine” la aprecierile anuale şi la inspecţiile şcolare din ultimii doi anii anteriori înscrierii, precum şi la inspecţia curentă 1 (prima preinspecţie ).

Cadrelor didactice înscrise la gradul II, care ulterior, până la obţinerea acestui grad, au fost sancţionate sau nu obţin cel puţin calificativul” Bine” la aprecierile anuale şi la inspecţiile şcolare, precum şi la inspecţia curentă (a doua preinspecţie) , li se amână cu un an participarea la examen. Dacă în anul de amânare nu li se ridică sancţiunea şi nu obţin calificativul” Bine” la aprecierea anuală şi la inspecţia curentă reluată(dacă este cazul), pierd dreptul de a se mai prezenta la examen.

Conducerea şcolii va înştiinţa ISJ-ul cu privire la aceste situaţii, iar cadrul didactic în cauză va solicita amânare cu un an, pe motivul calificativului necorespunzător.

Personalul didactic cu catedră rezervată, înscris la gradul II, trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare/săpt., din anul premergător înscrierii până în anul susţinerii inspecţiei speciale.

Pentru susţinerea examenului de gradul I seria 2014-2016 se înscriu cadre didactice care au obţinut gradul II în anul 2011 sau anterior şi vor avea la data susţinerii examenului (31.aug.2016) o vechime efectivă minimă la catedră de 4 ani de la obţinerea gradului II. Pentru aprobarea înscrierii, candidaţii trebuie să obţină calificativul ”Foarte bine” la aprecierile anuale şi la inspecţiile şcolare din ultimii doi anii anteriori înscrierii, precum şi la inspecţia curentă 1(prima preinspecţie). Cadrelor didactice înscrise la gradul I, care ulterior, până la obţinerea acestui grad, au fost sancţionate sau nu obţin cel puţin calificativul” Foarte bine” la aprecierile anuale şi la inspecţiile şcolare, precum şi la inspecţia curentă( a doua preinspecţie), li se amână cu un an finalizarea examenului. Dacă în anul de amânare nu li se ridică sancţiunea şi nu obţin calificativul „Foarte bine” la aprecierea anuală şi inspecţia curentă reluată (dacă este cazul) pierd examenul de acordare a gradului I.

Conducerea şcolii va înştiinţa ISJ-ul cu privire la aceste situaţii, iar cadrul didactic în cauză va solicita amânare cu un an, pe motivul calificativului necorespunzător.

Personalul didactic cu catedră rezervată, înscris la gradul I, trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare/săptămânal, din anul înscrierii până în anul în care li se efectuează inspecţia specială.

Beneficiază de reducerea la înscriere de 1 an cadrele didactice care au obţinut media 10 la definitivat, respectiv gradul II

Concediul medical şi de maternitate se consideră vechime la catedră.

Concediul de îngrijire copil NU se consideră vechime la catedră. Conform codului muncii, pe perioada concediului de îngrijire a copilului contractul individual de muncă se suspendă şi nu poate fi desfăşurată nici o activitate instructiv-educativă, nu se fac inspecţii, nu se susţin examene, nu se depun lucrări metodico-ştiinţifice.

Documente necesare pentru înscriere[1]

DEFINITIVAT

(Sunt condiţiile de anul trecut. Se așteaptă ordinul de ministru pentru examenul de anul acesta, după care se va reveni cu precizări postate, sper, pe site-urile ISJ – urilor și pe acest blog la pagina corespunzătoare.)

a) Cerere tip de înscriere adresată conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean ;

b) Fişa tip de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii ;

c) Copie legalizată după diploma de studii, însoţită de foaia matricolă/ supliment la diplomă legalizat;

d) Document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică. Dacă disciplinele de modul sunt incluse în foaia matricolă, supliment la diploma de studii, condiţia este îndeplinită.

e) Copie certificată „conform cu originalul” de către conducerea şcolii unde candidatul are norma de bază după – buletin/ carte de identitate

– certificat de căsătorie

– document privind schimbarea numelui- după caz (divorţ etc);

f) Copie legalizată după certificatul de naştere;

g) Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde acesta are norma de bază;

h)Adeverinţă privind calificativul (parţial) pentru anul şcolar în curs;

i) Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului ( cel puţin 1 an la 31 august 2014)

GRADUL II

a) Cerere tip de înscriere adresată conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu , în care cadrele didactice vor preciza şi centrul de perfecţionare/examen pentru care optează. (vezi pagina inspectorului perfecţionare) ;

b) Fişa tip de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii (vezi pagina inspectorului perfecţionare);

c) Copie legalizată după certificatul de naştere sau a certificatului de căsătorie, în cazul schimbării numelui; în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens ;

d) Copie certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii după diploma de studii, însoţită de foaia matricolă/ supliment la diplomă;

e) Copie după certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii. În cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare.

f) Dovada privind calificativele anuale acordate în ultimii 2 ani şcolari;

g) Dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari, altele decât curente şi speciale( dacă nu au fost făcute inspecţii se depune o adeverinţă cu precizări în acest sens);

h) Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat ;

i) Copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul( şi pe pagina cu calificativul) de către conducerea şcolii.

j) Copia după autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditare a şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

GRADUL I

a) Cerere tip de înscriere adresată conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean, în care cadrele didactice vor preciza şi centrul de perfecţionare/examen pentru care optează ;

b) Fişa tip de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii;

c) Copie legalizată după certificatul de naştere sau a certificatului de căsătorie, în cazul schimbării numelui; în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens ;

d) Copie certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, după diploma de studii, însoţită de foaia matricolă/ supliment la diplomă;

e) Copie după certificatul de acordare a gradului II în învăţământ, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii. În cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de grad II se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare.

f)Dovada privind calificativele anuale acordate în ultimii 2 ani şcolari;

g) Dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii doi ani şcolari, altele decât curente şi speciale ( dacă nu au fost făcute inspecţii se depune o adeverinţă cu precizări în acest sens);

h) Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat ;

i) Copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul( şi pe pagina cu calificativul) de către conducerea şcolii.

j) Copia după autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditare a şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

___________________________________________________________________

Formulare:

  1. Model de cerere pentru solicitarea inspecţiei curente1 (preinspecția) în vederea înscrierii la gradul didactic II  sau I (vezi mai jos transcrisă integral).

Se certifică exactitatea datelor

                                                                                                                      Director,

                                                                                                                      L.S.

 

 

 

 

                                     DOMNULE INSPECTOR  ŞCOLAR GENERAL ,

 

 

   Subsemnatul(a), ___________________________________________, cadru didactic titular / suplinitor / detaşat la[1]_______________________________, specialitatea______________________________, având gradul didactic[2]______, obţinut în anul _____  cu nota_____, rog a mi se efectua preinspecţia în vederea înscrierii mele în perioada 1-31.oct. 2014, pentru obţinerea gradului didactic_____, sesiunea/seria[3]_________., la specializarea__________________________         

Menţionez că, până la 31.august 2014, vechimea totală în învăţământ va fi de_______ ani, iar de la ultimul grad didactic obţinut, vechimea efectivă la catedră[4] va fi de _____ ani[5].

În acest an şcolar funcţionez pe o catedră/post format din:

a)……………………………………………………………….

b)……………………………………………………………….

În ultimii doi ani şcolari am obţinut calificativele:_________________________

 

   (Data şi localitatea) ____________________

  

                                                                                     Semnătura,

                                                                                       ________________________________________,

 

 

 

 CĂTRE,

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ………………………………………..

 


 

 

[1] Se va menţiona unitatea şcolară unde funcţionează

[2] Se va menţiona ultimul grad didactic obţinut

[3] Sesiunea 2014-2016 pentru gradul II; Seria 2015-2017 pentru gradul I

[4] Nu constituie vechime efectivă la catedră concediul fără plată şi concediul de îngrijire copil

 

[5] NOTĂ: Se pot înscrie pentru efectuarea primei inspecţii curente cadre didactice care  au la 31 august 2013 : cel puţin 1 an vechime efectivă la catedră de la definitivat  pentru gradul II, adică definitivatul luat în sesiunea 2012 şi cel puţin zero ani vechime efectivă la catedră de la gradul II, (sesiunea 2013) pentru gradul I. Se pot înscrie cu un an mai devreme cadrele didactice care  au obţinut nota 10 la ultimul grad didactic. Cadrele didactice care au obţinut nota zece la gradul II sesiunea 2013 pot solicita în mod excepţional mai devreme( sept. 2013) efectuarea inspecţiei curente 1 pentru a se şi înscrie la gradul didactic I în 1-31 oct. 2013 . [1] Important: Toți cei care se înscriu la definitivat sau grade didactice sunt rugați să nu se bazeze strict/doar pe informațiile de pe acest blog. Deși provin din surse oficiale, ele sunt doar orientative și în fiecare județ pot fi alte situații sau indicații. Pentru o mai bună documentare puteți citi pe paginile dedicate ale acestui blog legislația care reglementează acordarea gradelor didactice. Trebuie să mențineți o legătură permanentă cu profesorul din școală desemnat să se ocupe cu înscrierea la grade didactice precum și cu ISJ-ul din județul dumneavoastră. Inspectorul desemnat cu formarea continuă a cadrelor didactice vă poate îndruma atunci când aveți situații particulare.

Reclame

Scrie comentariul tău!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Serein'Art

From my heart to your heart

Didia Saint - Georges

Lisette Georgescu: „Nu pleci în umbră Didie dragă, muzica ta va lumina sufletele noastre îndurerate astăzi când ne despărțim de tine.”

Justiție Oarbă

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum

EDUCAȚIA ZI DE ZI

Nici o zi fără educație...

Lia Muresan

*Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu imi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

Sfaturi cosmetice

Sfaturi cosmetice pentru ingrijirea pielii

Chirurg Pediatru Cluj

Dr. Surd Adrian - medic specialist Chirurgie Pediatrica

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Dezvăluiri învăluite

FLUXURI DE IDEI ÎNVĂLUITE ŞI DEZVĂLUITE PRIN NEGURA GÂNDURILOR. INTERZIS CELOR CARE NU ÎNŢELEG NIMIC, DIN ORICE!

Gimnaziul Bassarabescu

„Nu pierdeți din vedere omenia! Mai 'nainte de orice, siliti-vă să prețuiți omenia. Fiți oameni!”- Ioan Alexandru Bassarabescu 30. XII.1870 - 29. III. 1952 - scriitor, profesor, om politic și de cultură, publicist, membru al Academiei Române.

MON FRANÇAIS

Apprendre autrement

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

Aquarelles

...din pasiune pentru pictură

PRO MUSIC

Educația muzicală în România

bassarabescu2en.wordpress.com/

Motto: „Education...for learning, for earning, for life”

Pro Educație Blog

Informație pentru educație

Viva,viva la musica!

...doar muzica

%d blogeri au apreciat asta: